Chipmunk Health Privacy Statement

Versie: 1
Datum: 1 mei 2019

1. Doel Privacy Statement

Dit Privacy Statement vat samen wanneer en hoe uw persoonlijke gegevens verzameld, gebruikt, beveiligd en geopenbaard worden in verband met uw toegang tot en het gebruik van onze applicaties, websites en alle functies, software en diensten die via de applicaties en website geboden worden, verder te noemen “de Dienst”.

Chipmunk Healthcare Solutions B.V., handelend onder de naam Chipmunk Health, is een Nederlands bedrijf. Onze bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de Europese Economische Ruimte (EER) en tenzij anders aangegeven bewaren wij onze gegevens en die van onze gebruikers op servers in EER.

2. Algemeen

Chipmunk Health behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring te wijzigen. Als wij wijzigen in de privacyverklaring aanbrengen, stellen wij u hiervan op de hoogte.  De meest recente wijziging is van 1 mei 2019.

3. Definities

De Dienst: een zorgplatform bestaande uit individuele meetapparaten, (zoals vastgelegd in de Bruikleenovereenkomst Chipmunk Health), een communicatie-hub en een web portal voor de gebruiker, waarop dit Privacy Statement van toepassing is (het Chipmunk Platform).
Gebruiker: Patiënt of zorgverlener die gebruik maakt van de Dienst.
Derde partijen betekent elk natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde Chipmunk Health, de patiënt of de zorgverlener.
(Gebruikers)account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface, waarmee de gebruiker bepaalde aspecten van de Dienst kan beheren.
Gebruikersovereenkomst: De tussen gebruiker en Chipmunk Health afgesloten overeenkomst, waarbij de gebruiker toegang krijgt tot het Chipmunk Platform, waarop dit Privacy Statement van toepassing is.
Bruikleenovereenkomst: Een overeenkomst tussen gebruiker en Chipmunk Health, waarin de gebruiker toestemming krijgt om de in de overeenkomst beschreven zaken te gebruiken, waarop dit Privacy Statement van toepassing is.
Zorgaanbieder: de partij met wie de Gebruiker een Behandelovereenkomst sluit inzake het verlenen van bepaalde zorg waarbij de dienst wordt ingezet als communicatiemiddel. 
Persoonlijke gegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

4. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we, waarom en hoe lang?

Persoonlijke gegevens kunnen op een aantal manieren verzameld worden wanneer u gebruikt maakt van de Dienst. In de bijlage staat een overzicht van de informatie die Chipmunk Health kan verzamelen. Er wordt daarbij aangegeven welke persoonlijke gegevens verwerkt worden of kunnen worden. Tevens wordt een onderscheid gemaakt tussen de gegevens die wij verwerken van gebruikers en gegevens van zorgaanbieders die gebruik maken van de Dienst. Het overzicht geeft weer welke persoonlijke gegevens verwerkt worden, voor welk doel, op welke wettelijke grondslag de verwerking berust en hoe lang de persoonlijke gegevens opgeslagen worden.

Indien u uw persoonlijke gegevens niet aan Chipmunk Health verschaft of op enige andere wijze bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Chipmunk Health, kan dat ervoor zorgen dat u belemmerd wordt in het gebruik van de Dienst. Hieronder wordt per verwerkingsgrondslag aangegeven wat de gevolgen zijn van het niet verschaffen van of bezwaar maken tegen verwerking van persoonlijke gegevens. Welke persoonlijke gegevens onder welke verwerkingsgrondslag vallen, kunt u per dienst terugvinden in de bijlage.

Verwerkingen op grond van een wettelijke verplichting van Chipmunk Health

De persoonlijke gegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Uw toegang tot de Dienst kan worden geblokkeerd of beperkt en we zouden de overeenkomst zelfs kunnen beëindigen overeenkomstig onze algemene (gebruikers)voorwaarden. 

Verwerkingen noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst: 

De persoonlijke gegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om de Dienst goed te laten functioneren of te kunnen verrichten. U kan worden belemmerd in het gebruik van de Dienst en het is mogelijk dat de Dienst niet goed functioneert. Uw toegang tot de Dienst kan worden geblokkeerd of beperkt en we zouden de overeenkomst zelfs kunnen beëindigen overeenkomstig onze algemene (gebruikers)voorwaarden.

Verwerkingen noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Chipmunk Health:

De persoonlijke gegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om te voldoen aan de gerechtvaardigde belangen van Chipmunk Health en om misbruik van de Dienst en beveiligingsincidenten te voorkomen.

Uw toegang tot de Dienst kan worden geblokkeerd of beperkt en we zouden de overeenkomst zelfs kunnen beëindigen overeenkomstig onze algemene (gebruikers)voorwaarden.

Verwerkingen waarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vereist is:

De persoonlijke gegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om de Dienst goed te laten functioneren of te kunnen verrichten. Aangezien het om gevoelige persoonlijke gegevens gaat is echter uw uitdrukkelijke toestemming vereist voor het mogen verwerken van deze persoonlijke gegevens. Daarvoor heeft u het formulier “Toestemming aan Chipmunk Health voor het delen/en gebruiken van mijn medische gegevens met derden” ondertekend. 

U kunt worden belemmerd in het gebruik van de Dienst, het is mogelijk dat de Dienst niet goed functioneert.

5. Delen van uw persoonlijke gegevens

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring beschrijven, verkopen of verhandelen wij geen persoonlijke informatie over en van onze bezoekers en gebruikers aan derden.

5.1 Delen met verwerkers

Chipmunk Health kan derden, zoals hostingproviders, inschakelen om ons bij te staan bij het verlenen van de Dienst. Die derden kunnen, in het kader van hun rol bij het leveren van de Dienst, uw persoonlijke gegevens verwerken. In dit opzicht wordt een dergelijke derde hierna aangeduid als ‘Verwerker’. Met deze Verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten.

Chipmunk Health maakt gebruik van de volgende soorten Verwerkers:

In sommige gevallen kan de Verwerker uw persoonlijke gegevens namens ons verzamelen. Wij informeren Verwerkers dat zij persoonlijke gegevens die zij van ons verkrijgen niet mogen gebruiken, behalve ten behoeve van het verlenen van de Dienst. Wij zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor eventuele aanvullende informatie die u zelf rechtstreeks aan Verwerkers verstrekt. U dient zich in die gevallen zelf te informeren over de Verwerker en diens organisatie alvorens persoonlijke gegevens aan dergelijke Verwerkers bekend te maken.

5.2. Delen met uw toestemming

Chipmunk Health kan persoonlijke gegevens delen met derden wanneer u ons daartoe expliciet toestemming geeft om dit te doen. We kunnen bijvoorbeeld werken met andere partijen om specifieke diensten rechtstreeks aan u aan te bieden. Als u zich inschrijft voor deze diensten van derde partijen, kunnen we de persoonlijke gegevens die u daarvoor verstrekt, zoals naam of andere contactgegevens die we redelijkerwijs nodig achten, met deze derden partijen delen zodat onze partner de diensten kan leveren of contact met u op kan nemen. 

5.3 Onze wettelijke verantwoordelijkheid

Wij mogen persoonlijke gegevens delen indien wij erop mogen vertrouwen dat dit wettelijk is toegelaten of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij mogen ook persoonlijke gegevens met derden delen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan de wet, indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten, om op eventuele aanspraken te reageren of om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen en om, zonder beperking, onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de Dienst. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van verzoeken van een uitvoerende, administratieve of andere overheidsinstantie die wij ontvangen en die verband houden met uw persoonlijke gegevens, tenzij dit door de toepasselijke wet verboden wordt.

5.4 Geanonimiseerde informatie

Houd er rekening mee dat niets in dit artikel het delen van geanonimiseerde gegevens beperkt. Die mag ook zonder uw toestemming met derden worden gedeeld.

6. Bescherming van persoonlijke gegevens

Chipmunk Health zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Wij volgen algemeen geaccepteerde standaarden ter bescherming van persoonlijke gegevens (ISO 27001 en 27002, NEN 7510), zowel tijdens de overdracht daarvan en zodra we de persoonlijke gegevens hebben ontvangen. 

We hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

U dient er rekening mee te houden dat onze Verwerkers verantwoordelijk zijn voor het verwerken, beheren of opslaan van (een deel van) de persoonlijke gegevens die we ontvangen. Verwerkers zijn niet bevoegd om deze gegevens te gebruiken voor een ander doel dan het bijdragen aan de Dienst. Deze Verwerkers zijn contractueel, door middel van een verwerkersovereenkomst die ze met ons hebben, verplicht om de persoonlijke gegevens die zij van ons ontvangen te beveiligen.

Ondanks alle maatregelen bestaat er geen manier van overbrengen via het internet of een methode van elektronische opslag die altijd 100% veilig is. 100% Veiligheid kan dan ook nooit worden gegarandeerd.

6.1 Links naar sites van derden

Onze Dienst en/of de website kunnen links bevatten naar andere websites, evenals advertenties van derden. Websites van derden kunnen informatie over u bijhouden. We hebben geen controle over dergelijke sites of hun activiteiten. Eventuele persoonlijke gegevens die u op de pagina’s van derden verstrekt, worden rechtstreeks aan die derde verstrekt en zijn onderworpen aan het privacy beleid van die derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van websites waar wij naar linken. Links van onze website naar derden of naar andere sites worden alleen ten behoeve van u ter beschikking gesteld. Wij raden u aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en hun beleid te bestuderen voordat u persoonlijke gegevens aan ze verstrekt.

7. Welke keuzes heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens?

Voordat wij uw persoonlijke gegevens delen met derden op manieren die niet onder deze privacyverklaring vallen, inclusief gebruik voor direct marketing doeleinden, wordt u daarvan in kennis gesteld en gevraagd toestemming te geven op het moment dat dergelijke informatie wordt verzameld.  Chipmunk Health kan u marketing- en promotiemateriaal over onze producten en diensten sturen. Als u niet (meer) wil dat de informatie wordt gebruikt voor direct marketing, kan u contact met ons opnemen op het e-mailadres dat onder ‘Contact’ wordt vermeld.

U kunt zichzelf ook afmelden door de afmeldinginstructies te volgen die bij elke promotie-email zijn opgenomen. Dit heeft geen invloed op ons recht en onze mogelijkheid om u Diensten account verwante e-mails te sturen of persoonlijke gegevens te gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wij zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek voldoen aan uw verzoeken.

8. Uw rechten

9. Contact

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op privacy@chipmunkhealth.com.

Bijlage 1: verwerkingen voor de Dienst

Verwerkingen van u als gebruiker van de Dienst

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Chipmunk Health, verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst:

Overige persoonlijke gegevens die wij voor de Dienst verwerken, verwerken wij ten behoeve van een zorgverlener (of andere verantwoordelijke) op grond van een verwerkersovereenkomst.  Wij kunnen u op uw verzoek informeren over welke zorgverlener of -organisatie dit is, zodat u daarmee contact op kan nemen om te achterhalen welke persoonlijke gegevens zij van u verwerken of zodat u de privacyverklaring van dat bedrijf kan raadplegen. Chipmunk Health mag deze informatie niet rechtstreeks aan u verstrekken. 

Overige verwerkingen (o.a. bij het niet afnemen van de Dienst)

Bij gebruik van de website:

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Chipmunk Health, verwerkersduur tot 3 jaar en 2 maanden na het laatste gebruik van de website tenzij dit technisch redelijkerwijs niet mogelijk is

Bij het achterlaten van uw gegevens:

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Chipmunk Health, verwerkersduur tot 6 maanden nadat voor het laatst contact met Chipmunk is opgenomen