Algemene Voorwaarden Chipmunk Healthcare Solutions b.v.

Algemene Voorwaarden Chipmunk Healthcare Solutions b.v. handelend onder de naam Chipmunk Health, gevestigd aan de Oliemolenstraat 60, 6416 CB Heerlen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 71129294.
Chipmunk Health is een veilige dienst die cliënten en hun zorgverlener inzicht geeft in bepaalde gezondheidsgegevens.
Deze algemene voorwaarden betreffen de Algemene (gebruikers)voorwaarden van het Chipmunk zorgplatform (de Dienst).

1. Definities

De Dienst: Een meetplatform bestaande uit individuele meetapparaten, (zoals vastgelegd in de Bruikleenovereenkomst Chipmunk Health), een communicatie-hub en een web portal voor de zorgprofessional, waarop deze algemene(gebruikers) voorwaarden van toepassing zijn (het Chipmunk Zorgplatform).
Gebruiker: Patiënt en/of zorgverlener, die gebruik maakt van de Dienst.
(Gebruikers)account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface, waarmee de gebruiker bepaalde aspecten van de Dienst kan beheren.
Gebruikersovereenkomst: De tussen gebruiker en Chipmunk Health afgesloten overeenkomst, waarbij de gebruiker toegang krijgt tot het Chipmunk Zorgplatform.
Bruikleenovereenkomst: Een overeenkomst tussen gebruiker en Chipmunk Health, waarin de gebruiker toestemming krijgt om de in de overeenkomst beschreven zaken te gebruiken.
Toestemmingsverklaring: Een formulier waarbij gebruiker(patiënt) aan Chipmunk Health toestemming verleent om de medische gegevens te beheren/delen met zorgverleners.
Algemene voorwaarden: deze algemene(gebruikers)voorwaarden, die ook van toepassing zijn op de bruikleenovereenkomst Chipmunk Health en de gebruikersovereenkomst Chipmunk Health.
Informatie: de gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden, andere content die de Gebruiker via de Dienst kan delen. De (audio en video) communicatie die met het gebruik van de Dienst kan plaatsvinden.
Behandelovereenkomst: de (behandel)overeenkomst die Gebruiker en Zorgaanbieder sluiten in het kader van (zorg)diensten die de zorgaanbieder de Gebruiker levert en waarbij functionaliteiten van de Dienst kunnen worden ingezet, een en ander zoals vastgelegd in de gebruikersovereenkomst, die afgesloten wordt tussen gebruiker en Chipmunk Health.
Partijen: de Gebruiker en Chipmunk Health gezamenlijk, ieder individueel zijnde een ‘Partij’.
Privacy Statement: de privacyverklaring van Chipmunk Health die van toepassing is op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en die tevens te raadplegen is op www.chipmunkhealth.com.
Zorgaanbieder: de partij met wie de Gebruiker een Behandelovereenkomst sluit inzake het verlenen van bepaalde zorg waarbij de Dienst wordt ingezet als (communicatie)middel.

2. Gebruik van de Dienst

2.1 Chipmunk Health biedt haar Dienst aan Zorgaanbieders en consumenten aan, om op afstand met elkaar te communiceren en/of metingen van lichaamswaarden door te sturen. Details over het bedrijf Chipmunk Health en de functionaliteiten van de Dienst van Chipmunk Health zijn te vinden op www.chipmunkhealth.com.

2.2 Een Gebruiker van de Dienst krijgt als hij of zij zich registreert een niet-exclusieve, nietsublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie op het gebruik van de Dienst. Dit betekent onder meer dat Gebruikers geen eigenaar worden van de Dienst van Chipmunk Health. Ook wordt geen enkel Intellectueel Eigendom overgedragen. Het is Gebruiker daarom niet toegestaan om (delen van) de Dienst van Chipmunk Health, waaronder de broncode te achterhalen via reverse engineering, decompilatie, of andere technieken.

2.3 Op het gebruik van de Dienst van Chipmunk Health zijn de Gebruiksvoorwaarden, Bruikleenovereenkomst, Privacy Statement en Cookie Verklaring van Chipmunk Health van toepassing. Deze zijn te vinden op www.chipmunkhealth.com. Door zich aan te melden bij de Dienst en door ondertekening van de gebruikersovereenkomst, bruikleenovereenkomst en de Toestemmingsverklaring tot het delen van medische gegevens, gaat Gebruiker akkoord met de Algemene (Gebruiks)voorwaarden, Privacyverklaring en Cookie Verklaring.

2.4 Voor het gebruik van sommige functionaliteiten van de Dienst kan het nodig zijn dat de Gebruiker een Behandelovereenkomst sluit met een Zorgaanbieder (bijvoorbeeld voor het opvolgen van thuismetingen door een Zorgaanbieder of hebben van (video)contact met een Zorgaanbieder). Chipmunk Health is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor diensten of activiteiten van Derden waaronder Zorgaanbieders die voortkomen uit deze Behandelovereenkomst.

2.5 Juist omdat de Dienst gebruikt wordt in samenspraak met zorgdiensten van derden, is het belangrijk dat de Gebruiker van de Dienst ook echt de persoon is die is aangemeld. De Gebruiker mag de Dienst daarbij alleen gebruiken met het oog op het doel waarvoor deze is ontwikkeld zoals beschreven op www.chipmunkhealth.com en alleen persoonlijk (de Gebruiker mag dus geen andere personen toegang geven tot de Dienst of zijn Gebruikersaccount).

2.6 Om de Dienst te laten werken, is het volgende nodig: een geschikte en voldoende beveiligde internetverbinding en de door Chipmunk Health in bruikleen gegeven apparaten en ter beschikking gestelde software (zie Bruikleenovereenkomst). Welk type internetverbindingen, apparatuur (en eventuele versies van de software op die apparatuur) en meetapparatuur door Chipmunk Health ondersteund worden, is te vinden in de Bruikleenovereenkomst. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van
deze internetverbinding en de eventuele beveiliging ervan.

2.7 Chipmunk Health en de Gebruiker kunnen zonder dat hiervoor een reden hoeft te worden opgegeven ieder op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst stoppen of de licentie voor het gebruik van de Dienst intrekken, met inachtneming van de opzegtermijn, zoals vastgelegd in de gebruikersovereenkomst en de bruikleenovereenkomst.
Als Chipmunk Health dit doet, zal Chipmunk Health de Gebruiker hierover per e-mail informeren. Voor de gevolgen van het blokkeren en/of beperken van de toegang tot en/of het buiten werking stellen van de Dienst en/of het Gebruikersaccount is Chipmunk Health niet aansprakelijk, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

3. Waar zorgt Chipmunk Health wel/niet voor bij het gebruik van de Dienst

3.1 Chipmunk Health spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Dienst. Chipmunk Health streeft daarbij maximale beschikbaarheid na maar kan niet garanderen dat Gebruiker altijd onbelemmerde toegang heeft tot de Dienst of ongestoord en ononderbroken gebruik van de Dienst kan maken, bijvoorbeeld omdat Chipmunk Health onderhoud pleegt of de Dienst update (wat Chipmunk Health regelmatig, naar eigen inzicht doet). In het geval er onderhoudswerkzaamheden zijn waardoor de Dienst (tijdelijk) onbereikbaar is, zal Chipmunk Health dit waar mogelijk vooraf laten weten.

3.2 Chipmunk Health staat er niet voor in dat de Dienst of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.

3.3 Chipmunk Health is niet verantwoordelijk voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen (bijvoorbeeld internetverbindingen van de Gebruiker).

3.4 Chipmunk Health spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de Dienst. De Gebruiker zal er zelf voor zorgen dat hij of zij zijn of haar eigen apparatuur en software beveiligd op een afdoende manier (bijvoorbeeld door sterke wachtwoorden te kiezen en/of een pincode op de eigen devices in te stellen).

4. Persoonsgegevens

4.1 Bij het gebruik van de Dienst kunnen (persoons)gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Chipmunk Health. In de bijlage bij de Privacyverklaring bij de Dienst staat omschreven welke gegevens worden verzameld en verwerkt bij Chipmunk Health, daarbij zal Chipmunk Health zich houden aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke sinds 25 mei 2018 van kracht is.

4.2 Chipmunk Health heeft te allen tijde het recht om Informatie op geaggregeerd niveau (anoniem) te gebruiken in het kader van het verbeteren van de Dienst en haar dienstverlening, één en ander in overeenstemming met haar Privacyverklaring.

5. Aansprakelijkheid van Chipmunk Health

5.1 Chipmunk Health is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van, of ongeautoriseerde toegang tot de Dienst en Informatie van de Gebruiker.

5.2 Chipmunk Health is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de Informatie en/of data, of de correctheid of juistheid van de Informatie en/of data die wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet en/of gecommuniceerd door gebruikmaking van de Dienst door de Gebruiker of derden.

5.3 Chipmunk Health is niet aansprakelijk voor onjuist en/of foutief gebruik van de Dienst door een Gebruiker of derde, waaronder maar niet beperkt tot het onjuist en/of onvolledig instellen van de Dienst en/of ingeven van onvolledige en/of onjuiste (drempel)waarden.

5.4 Chipmunk Health sluit haar aansprakelijkheid voor schade en/of letsel voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik van de Dienst door de Gebruiker volledig uit.

5.5 De Gebruiker vrijwaart Chipmunk Health voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Dienst.

6. Overige bepalingen

6.1 Chipmunk Health is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen.

6.2 Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

6.3 Op het gebruik van de Dienst en de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

6.4 De rechtbank Maastricht, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Heerlen, Mei 2019